Wydrukuj to Strona

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego

Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP pw. św. Józefa

w Woli Rzędzińskiej

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, statucie przedszkola.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz, U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 4. Statut Przedszkola

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań, jakim powinno sprostać dobre przedszkole. Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.

Informacja o placówce

Nasze przedszkole – Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP pw. św. Józefa funkcjonuje w budynku będącym własnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP dostosowanym do potrzeb dziecka. Placówka zlokalizowana jest w centrum Woli Rzędzińskiej. Mieści się w wolno stojącym budynku. Posiada ogród, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Placówka jest przedszkolem dwuoddziałowym, posiada sale dydaktyczne wyposażone w różnorodne  pomoce dydaktyczne, materiały, przybory do zajęć i zabaw, kąciki zabaw oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój dzieci, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.  Przedszkole do pełniejszej formacji religijnej dzieci korzysta z kaplicy domu zakonnego, dostępnej również dla rodziców.                         

Organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP z siedzibą w Tarnowie. Nadzór Pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

 

Misja:

 • Jesteśmy niepublicznym przedszkolem katolickim prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP.
 • Podstawą działania naszego przedszkola jest pragnienie realizacji chrześcijańskiej wizji wychowania.
 • Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania katolicki system wartości.
 • Wzmacniamy rodziny w katolickim wychowaniu dzieci, kształtowaniu chrześcijańskiej postawy oraz wspieramy działania wychowawcze rodziców pełniąc funkcję doradczą

Wizja

 • Jesteśmy przedszkolem realizującym Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego (MEN – 8 czerwca 2009r.), którego podstawą jest wszechstronny rozwój dziecka i wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich.
 • Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami w relacjach z Bogiem, z rodzicami i środowiskiem.
 • Troszczymy się o rozwój duchowy, moralny dzieci oraz dbamy o ich harmonijny rozwój intelektualny, społeczny i fizyczno-zdrowotny. Dajemy im  możliwość kreatywnego myślenia i działania w powiązaniu z realizacją treści programu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę oraz możliwość zabawy i nauki w bezpiecznych warunkach, w poczuciu miłości, akceptacji i wzajemnego szacunku.
 • Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu dbają o swój rozwój duchowy oraz doskonalą swoje umiejętności pedagogiczne.
 • Realizujemy swoje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, a także  z osobami oraz instytucjami kościelnymi i świeckimi wspierającymi działalność przedszkola.
 • Baza, jaką dysponuje przedszkole pozwala na utrzymanie klimatu rodzinnego pozwalającego zapewnić poczucie bezpieczeństwa dziecku.

Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o ”Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego” . Celem tego programu jest integralne wychowanie oraz pełny rozwój dziecka w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości w ścisłej współpracy z rodzicami.
Podstawą realizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego  jest  odniesienie  się  do  treści koncepcji  pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego oraz do celów i zadań  zawartych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko i jego dobro, uwzględniając jego potrzeby i możliwości rozwojowe. Szanując jego prostotę, zgodnie z zasadą: im mniejsze dziecko tym więcej zabaw, stopniowo wprowadzamy zajęcia praktyczne i dydaktyczne. Tak więc w tym okresie dominuje spontaniczna zabawa, w czasie której dziecko przyswaja sobie najwięcej  umiejętności i wiadomości. Zabawa jako podstawowa działalność dziecka jest wykorzystywana również  podczas zajęć jako jego aktywne i twórcze uczestnictwo w przyswajaniu poznawanych treści. Proporcje między zabawą i działaniami praktycznymi w koncepcji bł. E. Bojanowskiego są również silnie zaakceptowane w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Wiodącą  metodą w naszej  pracy z dziećmi jest strategia świadectwa, która polega na wywołaniu u wychowanków mechanizmu identyfikacji z nauczycielem tzw. personalny symbol wartości.  W Biblii, historii, literaturze i w codziennym życiu  w umiejętny sposób odnajdujemy  zasady i wzory osobowe, tak ważne w wychowaniu. Odwołujemy się do polskiej tradycji i kultury, prowadzimy do wychowania we wspólnocie kościelnej, dużą wagę przywiązujemy do kształtowania tożsamości regionalnej, narodowej, patriotycznej
w wychowaniu do wartości.

Szczególne miejsce w harmonijnym rozwoju dziecka i kształtowaniu jego osobowości stawiamy na wychowanie  fizyczne. Stąd propozycja  zabaw, zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, spacerów, wycieczek i obserwacji przyrodniczych. Duża ilość zajęć i zabaw ruchowych, sprawnościowych i manipulacyjnych służy pełnemu rozwojowi całej psychomotoryki dziecka, jego zdrowiu i sprawności fizycznej.

W naszych działaniach wychowawczo- dydaktycznych bardzo dużą wagę przywiązujemy do kształtowania  wrażliwości   estetycznej.  Poprzez taniec, muzykę, śpiew i  różne formy  plastyczne dzieci wyrażają swe myśli, uczucia i wyobrażenia. Uwrażliwiamy je na piękno otaczającego świata i kontakt ze sztuką, realizujemy pozawerbalne umiejętności wyrażania siebie (działalność terapeutyczna)  przez co wpływamy na rozwijanie wrodzonych uzdolnień
i umiejętności praktycznych dzieci.

Metody wspierające proces wychowawczo – dydaktyczny, odwołują się do nowoczesnych koncepcji pedagogicznych i nowatorskich, sprawdzonych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Oparte są one  na: aktywności poznawczej dzieci, na samodzielnym dochodzeniu do wiedzy,  polegają na rozwiązaniu problemów czy na dominacji aktywności emocjonalno-artystycznej umożliwiają stymulację  rozwoju dzieci,  ich aktywności
i samodzielności.

Metody i środki wykorzystywane w pracy wychowawczo-dydaktycznej dostosowane są do indywidualnych możliwości dzieci tak by proces wychowania  w sposób harmonijny obejmował wszystkie sfery ich  rozwoju  w różnych rodzajach aktywności.

Stwarzamy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające  wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Przedszkole nasze umożliwia dzieciom osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Nauczycielki diagnozują osiągnięcia dzieci poprzez obserwację i diagnozę z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej – dla 6 latków a dla 5 latków- SGS  dostosowane do ich możliwości. Opracowane arkusze obserwacyjne – dla 3 i 4 latków, oparte są na charakterystycznych dla danego przedziału wiekowego wskaźnikach rozwojowych.      

Posiadamy zorganizowany system udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom.  Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną przy ul. Krzyska 17A, w Tarnowie.  W przypadku opinii, orzeczenia z poradni lub informacji od nauczycielki  lub rodzica dyrektor powołuje zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Współpraca z rodziną  prowadzona jest według ściśle określonych zasad i wspólnie podejmowanych działań na rzecz dzieci i  placówki. Przedszkole pełni funkcję doradczą
i wspiera działania wychowawcze wobec rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.                                    

System współpracy z rodziną dziecka polega na:

 • Przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
 • Informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej
 • Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola
 • Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców: warsztaty dla rodziców
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka 

 Wizja absolwenta: 

 • Nasi wychowankowie rozumieją i szanują podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Znają swoją godność Dziecka Bożego, a wiarę w Boga potrafią wyrażać w modlitwie oraz w codziennych sytuacjach.
 • Zdobyta w przedszkolu wiedza, umiejętności i sprawności, pozwoli im sprostać wymaganiom stawianym w dalszej edukacji i w dorosłym życiu.
 • W przyszłości kierować się będą takimi wartościami  moralnymi  jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość.
 • Są ciekawi świata, twórczy i aktywni.
 • Potrafią nawiązać przyjazne kontakty z ludźmi. Są otwarci i wrażliwi na potrzeby innych.
 • Mają ukształtowane poczucie przynależności i tożsamości narodowej.

Kryteria sukcesu

 • Dzieci osiągną pożądane efekty dojrzałości w poszczególnych sferach rozwoju.
 • Wspólny kierunek pracy przedszkola wyznaczony przez koncepcję umożliwi jednolity charakter pracy nauczycieli. Nada wspólny kierunek wychowania dziecka przez placówkę w poszczególnych oddziaływaniach pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 • Wzrośnie świadomość nauczycieli w doborze programów nauczania i analizy ich pod kątem realizacji podstawy programowej.
 • Wzbogaci się oferta edukacyjna przedszkola.
 • Nastąpi większa integracja rodziny z przedszkolem.
 • Wzrośnie liczba rodziców biorących udział w organizowanych w przedszkolu formach współpracy.

Uwagi o realizacji koncepcji pracy Przedszkola

 • Ogólne kierunki pracy przedszkola określa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Planowane działania pracy wychowawczo- dydaktycznej na dany rok Przedszkolny – zawarte są w „Planie pracy wychowawczo –dydaktycznej”
 • Główne zasady bezpieczeństwa dzieci oraz działania prozdrowotne przedszkola opisane są w „Programie profilaktyki”.
 • System motywacji dzieci do kształtowania zachowań pożądanych jest opisany w „Programie wychowawczym”.
 • Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana. 
 • Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
 • Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i  Rodziców.

 

Permalink do tego artykułu: http://www.przedszkolewola.com.pl/przykladowa-strona/