Wydrukuj to Strona

ODO – Ochrona Danych Osobowych

ODO – Ochrona Danych Osobowych

 

Administrator

 • dyr. s. Renata Arian
 • Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP pw. św. Józefa
 • 33-150 Wola Rzędzińska 253, woj. małopolskie
 • tel. stacjonarny 14 679 29 50, tel. komórkowy 782 497 336
 • adres e-mail: wolarzedzinska@vp.pl
 • REGON 122760038

INFORMACJA

ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( rozporządzenie o ochronie danych,
Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.).

W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne
do wykonywania podstawowych zadań statutowych przedszkola w ramach
powierzonej przez organ prowadzący funkcji dyrektora placówki. Dane osobowe
będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą
przetwarzane niezgodnie z tymi celami ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne.
Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

 •  sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • dostępu do Waszych danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

  Dane osobowe będą przechowywane w przedszkolu przez okres wynikający
  z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U
  z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
  archiwalnym i archiwach.

 

 

 

Permalink do tego artykułu: http://www.przedszkolewola.com.pl/odo-2/